ا"Øаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа©ааааа •† ع 10 Ø¢û"ار Øаû… اØ'Ø'šØ© û… Øа®οο" اû"… و… ©

ا"Øаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа©ааааа •† ع 10 Ø¢û"ار Øаû… اØ'Ø'šØ© û… Øа®οο" اû"… و… ©

و… عØаøø §Ø© اû"Øаааа©аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ΟŠØ § οοааааааааааааааааааааа©ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа00000000000000000000000000000000000 ا Ø"ØûŠÛААа§û†Ø//اا"û"… Øοøаø ± Ø© "Û"… و… ©Øœ Ø®"ا" اû"Ø±Ø±Ø ааа ا"Ø а"Ø аа"Ø аа"Ø ааа" û… ņ ا"ع§… اû"ø¬Ø± ا"Øا"û"ûšØŒ عر û… Ø=ø§°°øûûааø ûааø© ûø§//oûø//oûøø© ûø§©//аааааааааааааа°ûааааааааааааааааааааааааø=ûûøûаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа500000000000000000000000000000 ر ا ø®Ø· •ŠØ ± ø©.


Ø£οаø οοοο… Ø ааØ ± Ø¹Ø § اû"Ø¥Ø=ø±Ø© اû"عا… (© "يو"… Øاج ر Ø ааøааа§Ø© اû"Øааааааа©ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааø=Ø© اû"ø ааа ΟŠØ § οοааааааааааааа©ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ø© ا"ØμØ §û"Ø "Ø"ou"//»ø§"· و»» الـ» ع† عØØ οааааа10226 Û… ا Ø"ØûŠÛААа§û†Ø//اا"û"… Øοøаø ± Ø© "Û"… و… ©Øœ Ø®"ا" اû"Ø±Ø±Ø ааа ا"Ø а"Ø аа"Ø аа"Ø ааа" û… ņ ا"ع§… اû"ø¬Ø± ا"Øا"û"ûšØŒ عر û… Ø=°°°ø§oааааааааааа© ûûûааааааааааааа©©ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааo20000000000000000 Ø'ÛŠØ ± ا Ø¥û"ø οο† Ø§ "û"… Øا ر Øοo… •Š اû"ø±ûаø© اû"Øûšûø§ааааааааааааааааааааа© û… ø† ø®"ا" ع† Øаøø ± Ø аааа… Ø§ Ø"Ø£û… ر ا ا Ø"ûаØаøаааа©ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа عØаø©ØŒ ا"ØаŠ ûŠû… Øаû† Øаû†Øаû†Øаû'û" ا û"ØûаØаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааä ê′ø=û»ø===ou=ou=ouаØ=ouοØ©§// (أو©.

و… وعليه… ا"û"… Øا ر
Ø£οø¶Ø//ø//O"Øμاû"Ø Ø£û† û… وو† وعليه… (أوي) و" ا"û"… Øا ر ا"ØûŠ Øûû… ا ر عۅ "ا ع"ûο… Ø ø ø§ ا ا"ØаØ৩ ûØμ ا"û"û… ØοØøа†Øа§Øааааааааааааа"إر Øаا"oušØ©ØØаа§û"ûаа"ø§û"… Øοοааοοοοοοοοаааааааааааааааааааа ا û"Øûšûاааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа®ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа §û"ø'Ø ûаäøûûûûûûοοοø§=Ø ûû ø ø=Ø=ااØ//اø//Ø//ø//ø»ø//ø//ø»ø//u/o/u/… Ø ± οаšØ© اû"Ø ааа"ûŠØ©ØŒ Ø«û… ØοØ· Ø ааА'ou û†Øа§ο… اû"Øج ا Ø"Ø û"Ø ûûŠØ· Ø ±ûš ûû"اØааааа ааø§û"øû†ûûø°ûŠØ© Ø û§"Øаû… ا Ø ø аааа"ûØØ ааааø± Ø= ®ΟАА" اû"… Øοοааοοοοοοοοаааааааааааааааааааа ا û"Øûšûاааа ø§û"Øûûš Ø οοа ø аааøаøаøаøаøа øаааа†Ø§Ø§"ou… ر ضûšØ© ûûûûûаааааааааааааааааааааааааааааø ûа©©ø ûûøаøаøаø
Ûûûû'ø§ û"Ø¥Øøμاοаа© Ø£Ø®ÛŠØ ± Ø© û… ا Ø"ûа²Ø§Ø© Û'ا… (أوه) اذ ا"û"… و… © Ø ûûøø 15151 ر Øаا ņ ا "û"… Øа§ Øаضû… Ø£Ø ааааааø± ا Øûøû"ا ûааааа†Ø§û… ا؜ ø®û"اû" اû"Ø±Ø øааø§"Ø"Ø ааа" û… ņ ع§… 1439ØΟΟΟο Ø«û" Øا ر Ø οοο†Ø© جة اû"… •† Ø· û'Ø© ا"Ø"Ø£û ο… Û"اØааа'ø ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа • ΟŠÛØ οø§ οааааааааааааааааааааааа®аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Øοøааø± ø©ØАААаааа (يو) © Ø®Øøø ± Ø § ø ± Ø ± Ø = Ø = Ø = ØаØаØаААаааа … •" Ø § 19 و… ا Ø"ûааааааа§Ø± ا"Ø· øûŠØ© ؆ أط Øø§ØοØοØ· رûšû† øаø§а®ØøøμاØμûšû† Øοø¹Ûûааааааа†ØŒØø ûø//ø=ø/ø/© o/o Ø¥û//… Ø®Øøø± اØаøøааš Ø£ØØа» Ø§û"ø//ØØøø»ûаø© اû"ûаааo© عيو† ا"Ø£û… ر ا ا Ø"ûаØаøаааа©ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа عØааø©ØŒÛАŠ û… • اø-Ø© اû"Ø¥Øû"ا… شاهوش ووووووووووووووووووووووو •6 من الـ 6… ا Ø"أط Øø§Ø§"ØûŠØ· Ø ± ŠŠÛ† 3 ûа3… وو† ØοØ§Ø¹Ø ааааАØ· Ø οÛŠØ ø οοØ· Ø ± ŠØŒ Ûаš ûаš… Ø· ا Ø ± ا"û… Û"ûаØø аааааааааАØаø©аааааøааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ا ر Ø· ØûŠØ ûø ûø ааааааø аааааø"ø¹Û"øû"Øûšûاû†Ø//ØûØûаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ΟŠÛØ ± ا"û… Øοøøοø= ©ØŒ Ø аа"إضØ//o#Ø Ø=ûø© Ø¥û"6 û… ØοاعÛа†ØŒ ÛААаа وو" وووووووووووووووووووو Øج ر ا"Ø®û… Ø ± Ø© Ø¹Ø 8 οа… Ø§ Ø"أط Øø§Ø§"ØûŠØ· Ø ±ŠŠÛ†.

اØοøšûاØ//Ø//Ø'Ø'Ø'ا Ø· ا Øο
اû" اû"Ø аааааааааааø ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ø© اû"Øμاû"Ø Ø¥û†ûû… øа†Øа®ûû" اû"اااØ//ø§"Øûааааааааааа© Ø§û"… Øοοааа± Ø© ا ø"Ø®οа" Ø¥û"ø§"… و… û"ûаø©ØŒ إذا Û"û… Øοοаа† Øοааааааø© û"ûûä৩ اû"Ø//Ø'ا Ø· اØаø§аааа"Øа¹Û"ûŠû… اØа ø§"Øаš ûšû†Øμ عÛ"ûû û//ø//û†Ø û§… ØŒ Ø ааааø§"Øаš û"… •ŠØøμû" ØοØøаø ± Ø аааааАААААААААААААААААААААААØааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ØοØû'ο'… ؆ ا"ûа²Ø§Ø± ø©ØŒ ØАØАØаØаا"ou§"ou"û… و… © اû"… عاûšø ± ø§"øааа"ûšØ© û"ØμØø© اû"øûааа§ааа© (OIE)øœ ø§"Øа"Øааš Øûû… Ø=ø¹®οο" Ø£ûš ضضØû Ø аааааа… Ûا Ø аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ø ± ûŠØ¶Ø© Û"Ø"Ø//"Ø//Ø οο.
Ø£ØοØ øοοοοοοοοο ع ا"ûøø
Ø ÛÛšû† Ø ааАа ± ا"إرة اû"عا … (© "يو"… Øاج ر Ø ааøааа§Ø© اû"Øааааааа©ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааø=Ø© اû"ø ааа Øа§ οаааааа©аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ا ø© (12) ا "û†Ø=ο§οа… Øаааа†ûаааааааааааааааааааааааøûøûøаøаøаø"ø=ø=ø=øûøøû"ûаø"ø аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа©©аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа و… û"ûаø©ØŒΟАа£ο† ØаØаضû… Ø¥ Ø°° † ا ØοØøûûŠØ ± Ø ø ø øμا ر û… ؆ ا"Ø¥Ø=ø© اû"… Ø®Øøμة،ة©аааааааааааааааааааааааааааааааааа Ø ± οØ© و… عØа… Øа© Øаøøаø ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа©аааааааааааааа Øаааа"ØŒ Û… ا ø"جû»o© اû"… ø®ØøμØ© ûš Øû"Ø û"… •† Ø'£ •ou»»o© • † Øûا Ø© ا"û…… و… ©ØаААААА"زو… Ø£а† ûšûø=Øøû//ø§û"øø§"ø© اû"Øμ؊ة û"Øû"Øûааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааäøааааааааааааааааааааааааааааааааааäøаааааааааааааааа غا ر Øοοο§ Û"Ø ο"Ø ο§"ou"û…… Ø'øааøûаааа©ааааааааааø øοοοοοοοаааааааа†ø§øûûøаааа®аааø ø±øаûøûø ø ø=ø=øûø û°ο"© ø Øаû"οοοοааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ع Øа£ ûŠØ© Øаûûοοοοοοοοοοοοοοοοаааааааааааааааааааааааааааааааøаааа©ааааааааааа øûŠØ© عØа… و© وو… ا ø"جû»o© اû"… ØμØ ± Ø© Øø®û"Ø//Ø//Oû//Oûааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ņ ا "û"… Øа§ Ø§"ou"… Ø'ع©ØŒ… ع Øааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ؆ ر Ø=ø†Ø§"Ø'Ø'Ø© اû"… Øοøаø ± ø© ûŠûØ¶Ø ÛŠûааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ø ûа†ûаа'ø§"ØûŠÛا=ø//Øаа ø»ø//ø//ø ааа†û'û'û'û//ø// û»… و… © وو… Ο† Ø¹Ø οο… و
 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=331919&CategoryID=5

 

Qvetech.com

Open chat
1
Need help?
Hello
Can we help you?